คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
นายกสมาคม
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร
อุปนายกสมาคม
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ผศ.ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด
นายทะเบียนสมาคม
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายแดน แสนมี
เลขานุการสมาคม
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รศ.สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล
กรรมการ
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
กรรมการ
-
-
choosak@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายสาธิต มั่งคั่ง
กรรมการ
-
-
msatit@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางอำไพ นวลมณี
กรรมการ
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางสุทธิกานต์ ธรรมวงษ์
เหรัญญิกสมาคม
-
-
-