ความเป็นมา(สมาคมฌาปนกิจ)

 • ความเป็นมา


  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด ได้ตราระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต  พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว โดยเมื่อมีสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิตเพื่อนสมาชิกจะร่วมกันบริจาคทำบุญให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ 30 บาท แต่อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2550  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ  ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า  กรณีการจัดให้มีสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต  โดยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกเป็นเงินร่วมบริจาคทำบุญเมื่อมีสมาชิกคนใดถึงแก่กรรมคนละ 30 บาท  โดยที่สหกรณ์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  การปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2517  ประกอบกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด ชุดที่ 28  จึงได้นำเรื่องแจ้งให้กับสมาชิกทราบในคราวประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2550  เพื่อจะได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  และคณะกรรมการผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ประกอบด้วยท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้

  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ์

  รศ.มนตรี   บุญเสนอ

  รศ.อัมพน   ห่อนาค

  รศ.สุธา   ภู่สิทธิศักดิ์

  นายราชพร   ปทะวานิช

  นายภมรพล  ชาวงษ์

  นายฉลอง  ภูคงน้ำ

  นายสุริยพร  ยิ่งเจริญกิจขจร

  นายดำรง   แสงสีเรือง

  นายพุฒพงศ์  พงษ์พันธ์

  นายคงฤทธิ์  สีหานาท

  นายกฤษฎา  คำลำภา

  นายชัยนิยม  สินทร 

  นายสมศักดิ์  อุ่นจันที

  นางสุปรานี   พรจรรยา

  ได้จดทะเบียนและขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551