คู่มือสมาชิก

 • หลักและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์


  หลักและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

  ความหมายของสหกรณ์

  สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย

  “สหกรณ์” ตามความหมายในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

   

  ค่านิยม

  สหกรณ์ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานค่านิยม การพึ่งพาและรับผิดชอบต่อตนเอง เน้นความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่นตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์

   

  วิธีการสหกรณ์

  วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักการสหกรณ์มาสู่ทางปฏิบัติ เพื่อนำความผาสุกมาสู่มวลสมาชิกและมวลมนุษยชาติ ซึ่งทางปฏิบัติของสหกรณ์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเกี่ยวข้องในแนวนโยบายและการออกกฎหมายแห่งรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และมีผลโดยตรงต่อการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินการบริหารจัดการ การยุบเลิกสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์และอื่น ๆ

  ในทางปฏิบัติที่จะทำให้การสหกรณ์เป็นไปตามหลักการหรืออุดมการณ์สหกรณ์ จึงต้องแสวงหาวิธีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ เช่น องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสหกรณ์ การรณรงค์ในวันสหกรณ์สากล การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย เป็นต้น

   

  หลักการสหกรณ์           

  หลักการสหกรณ์ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่จะนำไปสู่การรอดพ้นจากความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจและความทัดเทียมทางสังคม มุ่งเทิดทูนสิทธิมนุษยชน และสิทธิโดยธรรมชาติ

  หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางสำหรับสหกรณ์ทั้งหลาย ในการนำค่านิยมของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

  หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

  หลักการที่ 2 การควบคุมสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

  หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

  หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

  หลักการที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรมและข่าวสาร

  หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

  หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน