บุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ประธานกรรมการ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการฝ่ายอำนวยการ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายบัญชา พระพล
รองประธานกรรมการคนที่ 2, กรรมการฝ่ายอำนวยการ
-
-
bancph@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสาธิต มั่งคั่ง
กรรมการฝ่ายอำนวยการและเหรัญญิก
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายแดน แสนมี
กรรมการฝ่ายอำนวยการและเลขานุการ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายแดน แสนมี
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
kchura@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายปัญญา คนล้ำ
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด
ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
visit@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสาธิต มั่งคั่ง
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางกิตติมา ตาซื่อ
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-