ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพเสริม หลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์”

โดย admin-p
 วันที่ 06 พ.ย. 2566 เวลา เวลา 13:32 น.
 39

ในวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด อาจารย์วิศิษฎ์ บุญสุชาติ นายสาธิต มั่งคั่ง นางกิตติมา ตาซื่อ นายแดน แสนมี กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพเสริมหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์” ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
?สหกรณ์ใคร่ขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะ??