ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น