ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น